3 hlis ntuj tim 17, xyoo 2020

Nyob Zoo Txog Cov Niamtxiv/Cov Muaj Cai Saib Cov Menyuam Sawvdaws;

Lub homphiaj ntawm daim ntawv no yog sau ua xovxwm tuaj qhia rau nej txog kawv tsev kawm ntawv.

Tojxeem (Governor) tau tshajtawm txog lub sijhawm kev ti tes ti taw (state of emergency) thiab tau teem tshwjxeem lub sijhawm txij li lub 3 hlis, tim 18 txog rau tim 28 los siv ua kev npaj rau txoj kev kawm nyob rau tom tsev (distance learning). Peb npaj raws li Tojxeem kom ua, txhua yam kev pab cuam rau sab kev kawm ntawv, nrog rau cov pab rau sab kev kawm tshwjxeeb (special education service) thiab txhua yam npaj lawm rau lub caijnyoog no tau muab ncua tag li lawm.

Lub homphiaj rau 10 hnub tom ntej no yog tso rau cov xibfwb thiab cov neeg khiav haujlwm kom lawv muaj sijhawm los npaj qauv pab rau kev kawm tom tsev yog hais tias kev kaw kev kawm ntawv no tseem muaj dhau lub 3 hlis, tim 30 rau yav tom ntej. Kom mus raws li Tojxeem cob hais lawm thiab MDE txoj kabke, cov lus hauv qab no meej li nram lawm:

  • Cov IEP kev sib ntsib uas twb teem rau lub 3 hlis, tim 18 txog rau tim 28 tau muab ncua lawm thiab mam li muab teem sijhawm dua thaum rov muaj kev kawm ntawv dua.
  • Yog hais tias tsev kawm ntawv tseem kaw dhau lub 3 hlis ntuj, tim 28 thiab, cov neeg ua haujlwm saib (case managers) yuav tsim kev kawm npaj rau koj tus menyuam rau tom tsev kom ua tau raw li koj tus menyuam tus qauv kev kawm kom zoo li zoo tau yog tsev kawm ntawv tseem kaw ntxiv.
  • Yog hais tias peb yuav tau muab cov ntawv kawm tshwjxeem rau koj tus menyuam thaum lub sijhawm tsev kawm ntawv kaw no, peb yuav muab xa tuaj rau tom nej tsev siv U.S. Postal service.

Tej zaum cov xibfwb kuj yuav email lwm yam ntawv kawm ntxiv yog pab tau rau koj tus menyuam rau lub sijhawm tsev kawm ntawv kaw no. Cov ntawv no yuav TSIS YOG hloov txoj kev qhia ntawv rau koj tus menyuam, los yog kev ua ntxiv pab IEP rau lub sijhawm no. Hauv qab no, koj yuav nrhiav tau lwm yam kev pab nyob online rau koj thiab koj tus menyuam.

Ua li txhua zaus tau hais, thov saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg rau lub sijhawm no. Thov kom nej sawvdaws noj qab nyob zoo.

Hwm txog nej txhua tus,

Kate Emmons, Director
Student Services Department| Osseo Area Schools  
emmonsk@district279.org  | 763.391.7255 | www.district279.org

Contact

Kate Emmons
Director
763.391.7132

Jill Lesné
Assistant Director
763.391.7125